Przejdź do treści

Polityka prywatności ArtOfBeauty

Administratorem Danych Osobowych strony internetowej prowadzonej pod adresem https://www.dermaster.pro/ (dalej również jako „Serwis”) jest Art of Beauty Krystyna Pop z siedzibą w Trzebnicy (55-100) przy ul. Wesołej 2a, NIP: 9151006241 REGON: 931585698 (dalej jako „Sklep”)

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod:

 1. Adresem email: admin@artofbeauty.pro
 2. Numerem telefonu: +48 797 790 402
 3. Adresem Sklepu: ul. Wesoła 2a, 55-100 Trzebnica

Dane Osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować przez jeden bądź kilka szczególnych czynników ją określających, takich jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy, informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie (lub na podstawie innej podobnej technologii), a także na podstawie czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Dane Osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”).

Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna ich przetwarzania. Rodzaj przetwarzanych Danych Osobowych.

W zależności od wykonywanych przez użytkowników Serwisu czynności i działań, sposobu korzystania z Serwisu, Spółka przetwarza Dane Osobowe użytkowników na różnych podstawach prawnych oraz w różnych celach. Szczegóły poniżej.

 1. Korzystanie z Serwisu

W związku z korzystaniem z Serwisu Sklep przetwarza Dane Osobowe użytkowników w celach analitycznych, statystycznych i marketingowych, wykrywania nadużyć, identyfikacji i przeciwdziałania zagrożeniom dla Serwisu. Podstawą prawą przetwarzania Danych Osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora lub osobę trzecią.

Dane Osobowe jakie są przetwarzane to adres IP.

 1. Formularz kontaktowy w Serwisie. Kontakt za pośrednictwem adresu email.

W przypadku korzystania przez użytkowników z dostępnego w Serwisie formularza kontaktowego oraz za pośrednictwem adresu email, Sklep przetwarza Dane Osobowe w celu identyfikacji użytkownika, obsługi jego pytania, nawiązania kontaktu. Podstawą prawą przetwarzania Danych Osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b, tj. niezbędność do wykonania umowy sprzedaży lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; a także art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora, polegający na prowadzeniu korespondencji i odpowiedzi na skierowane zapytanie.

Dodatkowo Dane Osobowe są tu również przetwarzane w celach statystycznych, analitycznych oraz marketingowych. Podstawą prawą przetwarzania Danych Osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora lub osobę trzecią.

Dane Osobowe konieczne do podania to: imię i nazwisko, adres email, ewentualnie numer telefonu kontaktowego oraz inne Dane Osobowe podane przez użytkownika w treści wiadomości.

Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne jednak konieczne, jeżeli użytkownik za pośrednictwem formularza kontaktowego lub za pośrednictwem adresu email chce nawiązać kontakt ze Sklepem.

 1. Rejestracja w Serwisie

Jeżeli użytkownik podejmę decyzję o rejestracji w Serwisie, będzie musiał podać dane Osobowe niezbędne do założenia konta. Sklep będzie również przetwarzać Dane Osobowe związane z aktywnością użytkownika w Serwisie i korzystania z dostępnych usług.

Dane Osobowe użytkownik rejestrujących się w Serwisie są przetwarzane w celach prowadzenia konta i korzystania usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. niezbędność do wykonania umowy sprzedaży lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

Dane Osobowe są tu równie przetwarzane w celach statystycznych, analitycznych oraz marketingowych. Podstawą prawą przetwarzania Danych Osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora lub osobę trzecią.

Dodatkowo Dane Osobowe są przetwarzane w celach ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, które mogą powstać w ramach prowadzonego konta, zawieranych umów lub korzystania przez użytkowników z innych funkcji Serwisu. Podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora lub osobę trzecią.

Danymi Osobowymi koniecznymi do zarejestrowania w Serwisie są: imię i nazwisko, adres email. Danymi Osobowymi niezbędnymi do pełnego korzystania z konta w Serwisie są dodatkowo: numer telefonu kontaktowego, adres dostawy (tu: ulica, numer domu i lokalu, kod pocztowy, miejscowość), adres prowadzenia działalności/zamieszkania/siedziby, jeżeli jest inny niż adres dostawy (tu: ulica, numer domu i lokalu, kod pocztowy, miejscowość), nazwa firmy, numer identyfikacji podatkowej (NIP).

Dane Osobowe podawane są przez użytkowników dobrowolnie, lecz są konieczne, aby dokonać rejestracji w Serwisie oraz by korzystać z dostępnych usług za pośrednictwem konta w Serwisie.

 1. Media Społecznościowe

Użytkownicy Serwisu mogą korzystać z używanych przez Sklep profili w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, YouTube, Linkedin). Sklep przetwarza Dane Osobowe użytkowników korzystających z używanych przez Sklep profili w mediach społecznościowych w celach związanych z marketingiem, działaniami analitycznymi, statystycznymi, promowaniem różnego rodzaju wydarzeń, usług i produktów. Dodatkowo w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, które mogą powstać między Sklepem a użytkownikiem lub osobą trzecią. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora lub osobę trzecią.

Dane Osobowe, które przetwarza Sklep to: imię i nazwisko, login (nazwa konta) w mediach społecznościowych, wizerunek.

Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne, aby w pełni korzystać z funkcjonalności profili Sklepu w mediach społecznościowych.

 1. Zawarcie umowy sprzedaży ze Sklepem,

W przypadku zawarcia umowy sprzedaży ze Sklepem, Spółka przetwarza Dane Osobowe użytkownika/kupującego w celu wykonania umowy. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. niezbędność do wykonania umowy sprzedaży lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

W związku z zawartą umową powstają również dodatkowe cele związane z przetwarzaniem Danych Osobowych, takie jak wystawienie i przechowywanie faktur i dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji i zwrotów w terminie i formie określonych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, powstania sporu pomiędzy użytkownikiem/kupującym a Spółką, a zatem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora lub osobę trzecią.

Danymi Osobowymi koniecznymi do zawarcia umowy są: imię i nazwisko, adres email, numer telefonu kontaktowego, adres dostawy (tu: ulica, numer domu i lokalu, kod pocztowy, miejscowość), adres prowadzenia działalności/zamieszkania/siedziby, jeżeli jest inny niż adres dostawy (tu: ulica, numer domu i lokalu, kod pocztowy, miejscowość), nazwa firmy, numer identyfikacji podatkowej (NIP).

Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia umowy.

Okres przetwarzania i przechowywania danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu ustania celu ich przetwarzania w lub do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie, chyba że przepisy prawa będą zobowiązywały Spółkę do dłuższego przetwarzania Danych Osobowych lub Spółka będzie musiała je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego, lub na wypadek innych celów wynikających z realizacji prawnie uzasadnionych interesów Spółki. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania Danych Osobowych.

Dane Osobowe niezarejestrowanego użytkownika korzystającego z Serwisu są przetwarzane przez czas, w którym w urządzeniu użytkownika przechowywane będą pliki cookies, user agent i będą oglądane zakładki i informacje w Serwisie.

Odbiorcy danych osobowych.

Dane Osobowe mogą być udostępniane następującym podmiotom:

 1. podmiotom, które świadczą na rzecz Sklepu usługi księgowe i rachunkowe oraz administracyjne i prawne,
 2. podmiotom, które świadczą na rzecz Sklepu usługi informatyczne i hostingowe,
 3. podmiotom, które świadczą na rzecz Sklepu usługi marketingowe,
 4. sądom powszechnym, sądom administracyjnym, organom administracyjnym;
 5. podmiotom, które świadczą na rzecz Sklepu usługi pocztowe i kurierskie,

Firma nie zamierza przekazywać Danych Osobowych użytkowników poza teren Unii Europejskiej ani do organizacji międzynarodowych, innym firmom.

Prawa osób, których dane są przetwarzane.

Użytkownikowi, którego Dane Osobowe są przetwarzanie, przysługują następujące prawa:

 1. prawo dostępu do danych, zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 15 RODO;
 2. prawo sprostowania danych, zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 16 RODO;
 3. prawo usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), zgodnie z art. 17 RODO;
 4. prawo ograniczenia danych, zgodnie z art. 18 RODO;
 5. prawo przeniesienia danych, zgodnie z art. 20 RODO;
 6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, zgodnie z art. 21 RODO;
 7. prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych, zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO.

W celu skorzystania z w/w praw, należy skontaktować się z Administratorem w jeden ze wskazanych sposobów.

Użytkownik, którego Dane Osobowe dotyczą ma również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli sądzi, że przetwarzanie jego Danych Osobowych narusza RODO.

Spółka informuje, że nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany i Dane Osobowe użytkowników nie są profilowane.

Pliki Cookies (tzw. Ciasteczka)

Na stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies. Pliki cookies to małe pliki tekstowe, instalowane na urządzeniach użytkownika, gdy przegląda Serwis, niezależnie od tego czy użytkownik jest zarejestrowany czy też zalogowany czy też nie.

Ciasteczka i podobne technologie używane są w witrynach internetowych w celu zapewnienia poprawnej transmisji danych pomiędzy połączonymi urządzeniami. Mają one bardzo szerokie zastosowanie, pomagają dostosować zawartość strony ustawień w urządzeniu odbiorcy, zapamiętują preferowany wygląd strony, np. ustawiony rozmiar czcionki, zapewniają wykonanie przez użytkownika kilku etapowych czynności (np. dodania artykułu, dokonania zakupu w sklepie internetowym). Ciasteczka mogą też być wykorzystywane do dopasowania wyświetlanych reklam do zainteresowań odwiedzających witryny.

Najogólniej możemy podzielić Cookies na dwa typy plików:

 • cookies sesyjne: są przechowywane na urządzeniu użytkownika pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek Danych Osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia użytkownika
 • cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek Danych Osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Uczestnika.

W normalnej sytuacji stosowane Cookies są bezpieczne dla użytkownika. Przy prawidłowym ich stosowaniu nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez użytkownika. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu (jest ograniczony) oraz przypisaną wartość (klucz).

Każdy użytkownik może zmienić ustawienia dotyczące ciasteczek w używanej przez siebie przeglądarce, w tym zupełnie wyłączyć możliwość ich zapisywania. Jeśli użytkownik nie wyłącza możliwości zapisywania ciasteczek pochodzących z różnych witryn, oznacza to w praktyce, że wyraża zgodę na ich zapisywanie i przechowywanie w urządzeniu.

Jeżeli użytkownik zdecyduje się na odrzucenie wszystkich ciasteczek, nie będzie możliwe korzystanie z niektórych treści i usług udostępnianych w Serwisie, w szczególności wymagających logowania i później zrealizowania na przykład transakcji zakupu w sklepie internetowym. Wyłączenie ciasteczek nie powoduje natomiast braku możliwości przeglądania stron w większości witryn.

Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

Należy zaznaczyć, że technologia Cookies jest wykorzystywana przez hakerów do infekowania komputerów i wprowadzania złośliwego oprogramowania. Technologia Cookies, która ma zapewnić prawidłową komunikację z serwerem strony jest w tym przypadku wykorzystywana niezgodnie ze swoim przeznaczeniem. Ochronę przed takim atakiem jak i też innymi formami prób hackerskich powinien zawsze stanowić przede wszystkim dobry program ochrony antywirusowej.

Niniejsza wersja Polityki Prywatności obowiązuje od 30.11.2021